RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI Z RODO DLA SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEP-KOWALCZYK.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższa polityka prywatności sklepu https://sklep-kowalczyk.pl ma formę informacyjną, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego. Zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym. Polityka prywatności określa cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, jak również informacje dotyczące plików cookies oraz mechanizmów analitycznych stosowanych w sklepie internetowym https://sklep-kowalczyk.pl  
 2. Administratorem Państwa danych osobowych przetrzymywanych w sklepie internetowym https://sklep-kowalczyk.pl jest spółka E-KOWALCZYK Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Zwoleńska77, 04-761 Warszawa,NIP:6342902737,REGON: 368023160, e-mail: biuro@e-kowalczyk.net zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie usługodawcą.
 3. Dane osobowe w sklepie internetowym są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
 4. Dokonywanie zakupów w sklepie jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego usługobiorcę lub klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
 • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego.
 1. Administrator realizuje wszelkie staranności w celu ochrony danych osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • przetwarzane
 • w sposób zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych osobowych, 

w tym ochronę przed:

 • niedozwolonym lub niezgodnym z  prawem  przetwarzaniem oraz  przypadkową  utratą
 • lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE ….SKLEP-KOWALCZYK.PL

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy–….spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  3. CEL, PODSTAWA ORAZ ZAKRES CZASOWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE SKLEP-KOWALCZYK.PL

Każdorazowo podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest uwarunkowany zakresem działań podejmowanych przez danego usługobiorcę lub klienta w sklepie internetowym.

3.1 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Sklep internetowy https://sklep-kowalczyk.pl, gromadzi oraz przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

Finalizacja umowy sprzedaży lub podjęcie działań na życzenie klienta, którego dane dotyczą,

 1. marketing w formie klasycznej oraz marketing bezpośredni,
 2. zbieranie opinii klienta na temat usług i produktów dostępnych w sklepie,
 3. dochodzenie, weryfikacja lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
 4. prowadzenie dokumentacji podatkowej Administratora.


3.2 PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

U podstawy powyższych pięciu wymienionych celi przetwarzania danych osobowych leży Rozporządzenie RODO, które precyzują kolejno niniejsze artykuły:

Ad. 1 - Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Ad. 2 - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Ad. 3 - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Ad. 4 - Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Ad. 5 - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.


3.3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do wymienionych w punkcie 3.2 poszczególnych celi przetwarzania danych odnoszą się następujące zakresy:

Ad.1. - Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres mailowy; numer telefonu adres dostarczenia (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).                              W wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Ad. 2 - Imię i nazwisko oraz adres mailowy klienta

Ad. 3 - Adres mailowy klienta

Ad. 4 - Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania(jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta.

Ad. 5 - Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

    4. ZBIÓR I ZAKRES PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ ZBIERANE W SKLEPIE ….SKLEP-KOWALCZYK.PL

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. Do realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego.


  5.  ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP-KOWALCZYK.PL

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

  3. Dane osobowe usługobiorców i klientów sklepu internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • Firmy kurierskie / spedytorzy / brokerzy kurierscy -  w przypadku klienta, który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu klientowi.

  4. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez klienta.

  5. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

  6.  PROFILOWANIE ZGODNE Z ROZPORZADZENIEM RODO W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP-KOWALCZYK.PL


  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

  2. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w sklepie internetowym. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty sklepu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w sklepie internetowym.

  3. Profilowanie w sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


  7.  COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

  1. Pliki Cookies, zwane powszechnie „ciasteczka” są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy).
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:
 • Identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani,
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego,
 • dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji klientów sklepu oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego Administratora.