Regulamin sklepu internetowego

1. DEFINICJE

Klient – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal (Konsument), a także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (Przedsiębiorca), a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Klienta, w ramach którego może on składać zamówienia oraz m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także miejsce, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych do zamówienia, w szczególności ilości produktów

Lista życzeń – lista towarów, które mogą zostać przeniesione do Koszyka Lista zakupów – historia Zamówień dokonanych przez Klienta

Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, podawany podczas procesu Rejestracji

Produkt / Towar – towary prezentowane w Sklepie internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży na odległość zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca towary i/lub usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Rejestracja - utworzenie Konta Klienta za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowe Sklepu

Sklep internetowy / Sklep / Portal – serwis internetowy - E-KOWALCZYK zarządzany przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem www.sklep-kowalczyk.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie Sprzedawca - E-KOWALCZYK Sp. z o.o., posiadająca siedzibę w Warszawie przy ulicy Zwoleńskiej 77, (04- 761 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000921819, NIP: 9522220432, REGON: 389960017, Sprzedawca jest administratorem danych osobowych oraz administratorem Portalu www.sklep-kowalczyk.pl Umowa sprzedaży na odległość– oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą (tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron) za pośrednictwem Sklepu internetowego, zwana też „Umową” lub „Umową Sprzedaży”

Zamówienie – oferta zakupu towarów złożona przez Klienta, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określająca m.in. rodzaj Produktu i ilość jego sztuk.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów.

2.2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym w każdy z poniższych sposobów: - pod adresem: E-Kowalczyk Sp. z o.o., ul. Zwoleńska77, 04-761 Warszawa,
- telefonicznie pod numerem infolinii (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych): 22 22 88 078 (koszt wg. taryfy operatora), - poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@e-kowalczyk.net, - przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu internetowego.

2.3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2.4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym.

2.5. Nazwy producentów i marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie internetowym wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o Produktach.

2.6. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2.7. Ceny Towarów na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.8. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2.9. Sklep umożliwia założenie indywidualnego konta Klienta na stronie internetowej.

2.10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Dostęp do niektórych funkcji Sklepu może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania.

2.11. Na stronie Sklepu internetowego Sprzedawca umieszcza jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz o akceptowanych sposobach płatności w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać na początku składania przez niego Zamówienia.

2.12. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

3.2. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest niedopuszczalne.

3.3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego działania ani nieutrudniający korzystania z Portalu innym Klientom.

3.4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

4.1. Sprzedawca ma prawo do odmowy Rejestracji Klienta lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Klienta, w szczególności gdy Klient podał nieprawdziwe dane, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody dla celu marketingu produktów własnych oraz podmiotów trzecich, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.). Przetwarzanie danych jest dobrowolne. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

4.3. Sprzedawca ma prawo wykorzystywać pliki cookies w celu m.in. prawidłowego funkcjonowania Portalu, przystosowywania go do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk. Klienci mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki lub zaznaczenie zgody na stronie.

4.4. Sprzedawca ma prawo organizować akcje promocyjne, wyprzedaże, konkursy, a ich warunki zostaną podane na stornie Sklepu.

5.ZAKŁADANIE KONTA

5.1. Aby założyć Konto Klienta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, hasło.

5.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

5.3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie Loginu i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.

5.4. Klient może zgłosić Administratorowi Portalu żądanie usunięcia Konta Klienta. Żądanie takie powinno być zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email Administratora Portalu: kontakt@e-kowalczyk.net

6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

6.1. Sklep internetowy umożliwia składanie Zamówienia zarówno Klientom posiadającym Konto Klienta, jak i tym, którzy nie zarejestrowali swojego Konta – bez Rejestracji.

6.2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia.

6.3. Zamówienie może zostać złożone przez Stronę internetową, mailem na adres: kontakt@e- kowalczyk.net lub poprzez infolinię pod numerem 22 22 88 078.

6.4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o głównych cechach zamawianych produktów udostępnianych przez producenta oraz ich łącznej cenie, w tym cenie dostawy.

6.5. Towary oferowane w Sklepie internetowym są towarami dostępnymi od ręki lub sprowadzanymi na zamówienie. W karcie produktu udostępniana jest informacja o dostępności produktów.

6.6. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danego produktu, określając w szczególności cechy i parametry Towaru, a w razie potrzeby podając także inne niezbędne informacje.

6.7. W każdym z opisanych w punkcie 6.1. trybów składania zamówień, Klient dokonuje wyboru towarów, wskazując ich ilość/liczbę oraz dodając je do koszyka (opcja „Do koszyka”). W celu złożenia zamówienia towarów umieszczonych w koszyku, należy wybrać zakładkę Koszyk na górze strony i wybrać opcję „Przejdź do kasy”, podać wszystkie niezbędne informacje, wybrać dostępny sposób odbioru/dostawy a następnie przejść dalej (opcja „Następne”), w kolejnym kroku należy wybrać dostępną metodę płatności a następnie przejść dalej (opcja „Złóż zamówienie”).

6.8. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatora płatności, w celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany ze Sklepu na stronę operatora płatności, gdzie powinien postępować zgodnie z wytycznymi i komunikatami.

6.9. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej, na infolinii lub mailowo Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia przez infolinię. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

6.10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem internetowym przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@e-kowalczyk.net.

6.11. W przypadku nieotrzymania zapłaty, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że Umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane zgodnie z pkt. 7.6

6.12. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

6.13. Przyjęcie do realizacji Zamówienia z odbiorem osobistym:

6.13.1. W przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak Sprzedawca sprawdzi poprawność złożonego Zamówienia;

6.13.2. W przypadku Zamówień płatnych przelewem lub poprzez system PayU.pl – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6.14. Sprzedawca wysyła Towar w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

6.15. Odbioru osobistego Towaru dokonuje się pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Towaru Klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia Zamówienia. W przypadku braku Produktów lub niemożliwości zrealizowania Zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

6.16. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeżeli formularz Zamówienia nie zawiera danych umożliwiających wykonanie Umowy: brak imienia, nazwiska, bądź błędne podanie kodu pocztowego, numeru telefonu.

6.17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.18. Dla wszystkich zakupionych Towarów Sprzedawca wystawia fakturę VAT w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary zostaną zarejestrowane jako odebrane przez klienta. Wyjątkiem jest przełom między miesiącami kiedy Sprzedawca wystawia fakturę zaliczkową w ostatnim dniu miesiąca w którym została zaksięgowana wpłata Klienta za Towary opłacone, lecz jeszcze nie dostarczone do Klienta.

6.19. Zmiany w wysyłce i rezygnacje z Zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@e-kowalczyk.net lub kontaktując się poprze infolinie 22 22 88 078.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów ich dostawy. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Koszt dostawy pokrywa Klient.

7.2. Cena podana na Stronie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sklep internetowy. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

7.4.1. Płatność przelewem: kwota Zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Przelewy należy kierować na numer rachunku bankowego: 52109017530000000148805790. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.

7.4.2. Płatność Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl

7.4.3. W przypadku odbioru osobistego możliwość płatności na miejscu kartą płatniczą.

7.4.4. Płatność gotówką za pobraniem przy przesyłce kurierskiej.

7.5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08- 495.

7.6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności kartą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.8. Sklep internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, a należy przesłać niezmieniony e-mail do Sprzedawcy na adres email: biuro@e-kowalczyk.net.

7.9. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu internetowego. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep poinformuje Klienta o możliwości bezpośredniego skierowania reklamacji do podmiotu obsługującego daną płatność bądź Sklep sam taką reklamację przekaże.

8. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

8.1. Dostawa Towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.2. Dostawa Zamówienia możliwa jest za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez Sprzedawcę po uprzedniej wycenie. Dostawy realizowane są pod wskazany przez Klienta adres w formularzu Zamówienia, a także do paczkomatów. Możliwy jest także odbiór osobisty Zamówienia.

8.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy, a magazynem Sklepu, z którego Towar jest wysyłany. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem lub są ustalane indywidualnie („Wycena indywidualna”).

8.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór Towaru jest możliwy w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18.00, oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00 po otrzymaniu potwierdzenia mailowego od Sprzedawcy, o gotowości Towaru do odbioru.

8.5. Sprzedawca realizuje Klientowi dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem własnym lub za pośrednictwem podwykonawców (przewoźników). Dostawy są realizowane pod wskazany przez klienta w zamówieniu adres lub wybrany paczkomat.

8.6. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru) jeśli Towar jest pełnowartościowy i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9.5, 9.7 Regulaminu.

9.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa do Sklepu internetowego jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
- wysyłając pismo na adres: E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99, 05-074 Halinów,
- dostarczając osobiście wypełnione pismo na adres: E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99, 05-074 Halinów,
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@e-kowalczyk.net
- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu internetowego (hiperłącze),
- przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w panelu Klienta przy każdym Zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż Sklep internetowy otrzymał jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.

Zaleca się korzystanie z formularza online dostępnego na stronie sklepu wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

9.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 9.2. Regulaminu.

9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.8. Regulaminu.

9.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

9.7. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi:

9.7.1. dodatkowe koszty poniesione przez Klienta w związku z wybraniem sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

9.7.2. bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (wysokość tych kosztów uzależniona jest od gabarytów ,wagi i ilości zwracanych Produktów, przy czym w przypadku gdy zwrotowi podlega całe Zamówienie, wysokość tych kosztów powinna być zbliżona do kosztów dostarczenia tego Zamówienia do Klienta przez Sprzedawcę).

9.8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

9.9. Zakupiony towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient zwróci zakupione przedmioty przed upływem terminu 14 dni.

9.10. Klient powinien zwrócić rzecz w stanie w jakim ją otrzymał, chyba że zmiana była konieczna w celu sprawdzenia działania rzeczy, jej cech i jest zwyczajowo przyjęta. Zwrot powinien nastąpić w takiej samej ilości wraz ze wszystkimi rzeczami towarzyszącymi (instrukcje, dokumenty, części, akcesoria). Jeżeli jest to możliwe Towar powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

9.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

10. REKLAMACJE

10.1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży towarów bez wad prawnych oraz fizycznych. W przypadku jednak wystąpienia wad zakupionych towarów, Klient może złożyć reklamację na podstawie gwarancji, a ponadto Klient Konsument również na podstawie rękojmi sprzedaży, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

10.2. W profesjonalnym obrocie, tj. gdy Klientem jest Przedsiębiorca, w tym również przedsiębiorca zawierający umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

10.3. Reklamacje z tytułu niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży oraz związane z funkcjonowaniem strony internetowej i Sklepu internetowego można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-kowalczyk.net lub listem poleconym na adres: E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99,Nowy Konik, 05-074 Halinów z dopiskiem “Reklamacja E-Kowalczyk”. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez Sklep formularz „Reklamacja” (dostępny online w Sklepie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać na adres: E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99, Nowy Konik , 05-074 Halinów.

10.4. W reklamacji prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i przybliżoną datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 10.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałą w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

10.6. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

10.7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

10.8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: E-Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Terespolska 99, Nowy Konik, 05-074 Halinów. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. tura VAT). Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta na podstawie gwarancji – nie udziela gwarancji w stosunku do sprzedawanych produktów. tura VAT). Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta na podstawie gwarancji – nie udziela gwarancji w stosunku do sprzedawanych produktów.

10.9. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancje producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta na podstawie gwarancji – nie udziela gwarancji w stosunku do sprzedawanych produktów.

10.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności za Towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Towaru do Sklepu.

10.11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w Zamówieniu, a Towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

10.12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji dostarczonej osobiście przez Klienta, Klient otrzyma o tym informację, w zależności od wyboru Klienta, poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie i jest obowiązany odebrać Towar w miejscu, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Po tym czasie towar zostanie zutylizowany.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11.2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

11.2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

11.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11.3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

12.2. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin w wyjątkowych sytuacjach. Sprzedawca może także zmienić Regulamin w przypadku, kiedy zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub decyzja odpowiedniego organu państwowego powodują, że zmiana taka jest niezbędna.

12.3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Klienta, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach.

12.4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Klient deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

12.5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Sprzedaży między Sklepem internetowym, a Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

12.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

13.1. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę oraz informacje dotyczące polityki prywatności, plików cookies.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2022 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tej daty. Klientów obowiązuje jednak to brzmienie regulaminu, które obowiązywało w dacie składania zamówienia i które w dacie składania zamówienia zaakceptowali.

Bezpieczne płatności

Szybka dostawa

14 dni na zwrot

Gwarancja jakości

Fachowe doradztwo
eksperta